Do you love code refactoring, but don’t know how to put it into practice? In this article we will discuss three refactoring techniques with which restoring clean code becomes easier: refactoring duplicate code according to DRY, refactoring conditional with polymorphism, and refactoring with the Single Responsibility Principle.

Code Refactoring: What, Where and When (intro)

Refactoring has been breaking popularity records among programmers for some time. Due to the fact that it is based on the gradual refreshment of small code fragments without disturbing the logic of their operation, it is perfect for counteracting the technological debt and dealing with legacy systems. Why?

Code refactoring has such undeniable advantages like:


Pociąga Cię refaktoryzacja kodu, ale nie za bardzo wiesz, jak się za nią zabrać? W niniejszym artykule omawiamy trzy techniki refactoringu, z którymi przywracanie czystego kodu staje się łatwiejsze: refaktoryzację zduplikowanego kodu zgodnie z DRY, refaktoryzację złożonych warunków przez polimorfizm i refaktoryzację do pojedynczej odpowiedzialności.

Refaktoryzacja kodu: Co, gdzie i kiedy (intro)

Refaktoryzacja, tudzież z angielskiego refactoring lub z naszego ulubionego spolszczonego angielskiego refaktoring kodu, od jakiegoś już czasu bije rekordy popularności. Z uwagi na to, że polega na stopniowym odświeżeniu małych fragmentów kodu bez zaburzania logiki ich działania, to perfekcyjnie sprawdza się w bieżącym przeciwdziałaniu zaciągania długu technologicznego oraz w radzeniu sobie z wyjściem z legacy systems. Dlaczego?

Refaktoryzacja kodu ma między innymi takie niezaprzeczalne zalety:


Is an information technology audit the best friend of modern companies? Learn what an IT audit looks like and find out how the enterprise benefits from an IT audit report.

Information technology audit: article

‘I’ for an information technology audit

As you probably know, an information technology audit is a reliable and comprehensive assessment tool of the current state of an IT system and plays two key roles in every enterprise: the role of an inspection and the look ahead role. It is used as a control tool due to the fact that it examines profoundly the strengths and weaknesses of the infrastructure, technology and all the know-how behind the product. …


Czy audyt technologiczny systemu IT to rzeczywiście najlepszy przyjaciel nowoczesnych firm? Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda audyt, co daje przedsiębiorstwu i jak się do niego przygotować.

A jak audyt technologiczny systemu IT

Jak zapewne dobrze wiesz, audyt technologiczny to rzetelna i kompleksowa ocena obecnego stanu systemu informatycznego, która w każdym przedsiębiorstwie pełni dwie kluczowe role: rolę kontrolną i rolę przyszłościową. Kontrolną, bo audyt systemu IT to nic innego, jak identyfikacja słabych i silnych stron infrastruktury, technologii i całego know-how, jaki stoi za produktem. Przyszłościową, bo jego efektem jest lista rekomendacji, co należy zrobić z systemem, aby nie zaciągał więcej technologicznego długu, działał sprawnie i spełniał swoje biznesowe cele.

Innymi słowy, audyt technologiczny stosuje się po to, żeby sprawdzić, czy i jak bardzo dany software nadal jest funkcjonalny, bezpieczny i zgodny z nowoczesnymi…


From this article: you will learn what business data hygiene is and what stages it consists of, you will see concrete examples of how to clean the database, and you will understand why it is worth carrying out this process systematically.

Data cleansing examples for businesses

Data cleansing, also often referred to as Data cleaning, is in fact not a single activity on the database, but a whole process involving the use of several techniques. Their goal is one: to have a clean - reliable, consistent and complete - database. Clean data is nothing more than high-quality data, data that we can trust and based on which we can make the right decisions. In business, where it is estimated that 25% of all data is outdated each year, and contaminated data translates into up to 20% less revenue, this is especially important. As a data software…


See, with specific examples in the code, what a well-done Code Review looks like and how to avoid bad code inspection.

Code Review — good and bad — examples

In the last article of our Tech Stories series, we devoted a lot of attention to code review good practices [LINK] - what is worth paying attention to when inspecting the code, what tools to use and what procedures in the team should be implemented in order to actually both the author of the code and the programmer checking it, understood their roles perfectly and were able to communicate. Therefore, now we will deal with specific case studies of the code review, starting with the bad ones, because it's best to learn from mistakes.

Bad Code Review - Examples

There is a myth that a…


How To Make A Good Code Review? Where to start? What to remember? What mistakes should you avoid? What CR tools to use? This article will answer all of these questions, and maybe even make you fully understand that effective code inspection can work wonders not only for the product itself, but also for the development team.

Code review good practices

Code Review in (short) theory

Code Review is a practice that is used nowadays in almost every software development company. It allows you to detect errors at an earlier stage of the CI / CD cycle and reduce the risk of their later occurrence. It is also a great opportunity to exchange knowledge between programmers - both knowledge about good coding practices and the domain knowledge of a given product.

By definition, CR is most often explained as follows:

Code Review (also: CR, code inspection, code review or code reading) - is a practice involving the review of code written by a programmer by another person (most often a teammate) in order to reduce…


Z tego artykułu: dowiesz się na czym polega higiena baz danych biznesowych i jakie etapy się na nią składają, zobaczysz na konkretnych przykładach jak czyścić bazę, a także zrozumiesz, dlaczego warto przeprowadzać ten proces systematycznie.

Higiena baz danych jako proces

Higiena baz danych, określana też często jako Data cleansing, czyli czyszczenie danych, to de facto nie pojedyncza czynność na bazie danych, ale cały proces, polegający na zastosowaniu kilku technik. Ich cel jest jeden: posiadanie czystej — czyli wiarygodnej, spójnej i kompletnej — bazy danych. Czyste dane to nic innego jak dane wysokiej jakości, dane, którym możemy ufać i w oparciu o które możemy podejmować trafne decyzje. W biznesie, gdzie szacuje się, iż 25% wszystkich danych ulega dezaktualizacji w skali każdego roku, a zanieczyszczone dane przekładają się nawet na 20% mniejsze przychody, jest to szczególnie ważne.

Jako data software house, który…


How many companies in Poland were established in 2020 and how many closed? Were these numbers significantly smaller than a year ago? Has the economic crisis related to the Covid-19 epidemic really affected the Polish economy? We answer these questions in our report.

Polish companies in 2020 report — new businesses, liquidations — data & charts

2020 was certainly not the easiest year for the Polish economy. We will see this in full in early April, when all companies will submit their financial statements for 2020 and it will be possible to calculate the reduced revenues and profits. However, already at the moment, using the data from the official national business registers of Polish companies, KRS and CEIDG, we are able to answer the question whether the prolonged restrictions on business and difficulties related to the COVID-19 pandemic translated into the opening of new companies and the closure of failing companies. This is what we decided…


Dane z KRS i CEIDG o liczbie nowych firm w 2020 roku i ilości firm zamkniętych w porównaniu do roku 2019. Raport obejmuje wszystkie typy firm w Polsce: działalności gospodarcze, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki jawne, partnerskie i komandytowe.

Raport Polskie Firmy 2020 — otwarcia, zamknięcia, wznowienia, zawieszenia firm

Rok 2020 z pewnością nie należał do najłatwiejszych dla polskiej gospodarki. Zobaczymy to w pełni na początku kwietnia, gdy wszystkie firmy złożą swoje sprawozdania finansowe za 2020 i będzie można podliczyć zmniejszone przychody i zyski. Jednak już w tej chwili, korzystając z danych z rejestrów polskich firm KRS i CEIDG, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie czy przedłużające się restrykcje dla biznesu i utrudnienia związane z pandemią COVID-19 przełożyły się na otwarcia nowych firm i zamknięcia upadających. Tym właśnie postanowiliśmy się zająć w naszym raporcie.

Czy polscy przedsiębiorcy, w dobie niepewności, postanowili walczyć czy też zniknąć z rynku? …

Transparent Data

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store