Through proper verification of the contractor, the entrepreneur exercises due diligence and protects the company from unconscious participation in tax fraud. Learn some simple tips to avoid VAT carousel frauds.

Due diligence in VAT — a few simple tips

What is due diligence in VAT and why it needs to be done

Simply put, due diligence in VAT is a set of strictly defined activities related to business risk assessment procedures that should be performed by the taxpayer before establishing cooperation with a new contractor and or with the current business partner. The very concept of due diligence may also apply to…


Poprzez właściwą weryfikację kontrahenta przedsiębiorca dochowuje należytej staranności i chroni swoją działalność przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym. Poznaj kilka prostych wskazówek, które pozwalają uniknąć karuzel VAT i innych niebezpiecznych działań biznesowych.

Należyta staranność w VAT — kilka prostych wskazówek

Co to jest należyta staranność w VAT i dlaczego trzeba jej dokonywać

Należyta staranność w VAT to nic innego jak zestaw pewnych czynności i działań, które przed nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem oraz w trakcie współpracy z obecnym klientem powinien wykonać podatnik. Samo pojęcie należytej staranności może się też odnosić do innych zakresów działalności, nie jest to termin zarezerwowany wyłącznie do kwestii…


Conflict of interest, i.e. the so-called dual loyalty, stands against maintaining the necessary objectivity when it is necessary. How can such situations be prevented in business and how the data visualisation of capital-personal relations can help?

Conflict of interest

Conflict of interest — what is it?

A conflict of interest is a business phenomenon that most often occurs when a person (e.g. an employee of Company X) commissions a transaction or activity that is not necessarily in the best interest of the company for which they work, but is somehow in their interest. In other words…


Konflikt interesów, czyli sytuacja tzw. podwójnej lojalności, nie pozwala zachować potrzebnego obiektywizmu kiedy jest to konieczne. W jaki sposób można zapobiegać takim sytuacjom i wykryć sieć relacji powiązań kapitałowo-osobowych?

Co to jest konflikt interesów i jak go uniknąć w firmie?

Konflikt interesów — co to jest?

Konflikt interesów jest zjawiskiem biznesowym, do którego najczęściej dochodzi, gdy dana osoba (np. pracownik firmy X) zleca jakąś transakcję czy działanie, które niekoniecznie leży w interesie firmy, w której pracuje, ale leży w jakiś sposób w jego interesie. Innymi słowy, jego interes koliduje z interesem jego pracodawcy. …


Dostęp do KRS przez Internet dla spółek założonych w formie papierowej? Dotychczas był możliwy za pośrednictwem portalu PDI, który od 1 lipca 2021 roku zastąpił PRS. Przez PDI nadal można wysyłać wnioski do Rejestru Zastawów, MSiG oraz Centralnej Informacji.

PDI — system dostępu do KRS zastąpiony PRS

Co to jest PDI i kto może z niego korzystać?

Portal Dostępowo-Informacyjny, bo właśnie ta nazwa kryje się pod akronimem PDI, to elektroniczny dostęp do Rejestru Zestawów, Centralnej Informacji oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Do końca czerwca 2021 roku za pośrednictwem PDI możliwa była też wysyłka wniosków do KRS.


More than a year has passed since the obligation to report ultimate beneficial owners to the Central Register of UBOs (CRBR) came into force in Poland. All companies that were established before October 13, 2019 had time until July 13, 2020 to do so, and the remaining companies have 7 days from the date of registration with the National Court Register (KRS). Did Polish companies really fulfill this task?

CRBR — Polish Central Register of UBOs

What is CRBR? An introducion

The Central Register of Ultimate Beneficial Owners, the abbreviation of which is CRBR, is a system in which information is collected about so called UBOs — natural persons who exercise direct or indirect control over a given company or those on whose behalf economic relations and occasional transactions are established…


Minął ponad rok odkąd w życie wszedł obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Wszystkie spółki, które zostały założone przed 13 października 2019 miały na to czas do 13 lipca 2020, a pozostałe mają na to 7 dni od daty rejestracji w KRS. Czy rzeczywiście polskie firmy wywiązały się z tego zadania?

CRBR — Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Co to jest CRBR? Wstęp

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, którego skrót brzmi CRBR, to system, w którym są gromadzone informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które sprawują pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad daną spółką lub te, w których imieniu nawiązywane są stosunki gospodarcze oraz transakcje okazjonalne. Jeśli jesteście ciekawi jak prezentuje się rejestr CRBR…


Termin compliance w języku polskim oznacza “zgodność”, ale w kontekście biznesowym ma znacznie szersze zastosowanie: dotyczy tworzenia i przestrzegania procedur, których celem jest obniżenie ryzyka natury prawnej.

Compliance po polsku: pigułka wiedzy

Compliance w firmach — co to jest

Compliance to zespół systemów i procedur, którego celem jest zminimalizowanie różnego rodzaju ryzyka. Compliance weryfikuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie — odpowiada na pytanie, czy są one zgodne z prawem oraz wszelkimi pozostałymi regulacjami: procedurami, rekomendacjami czy etyką. …


Have you ever wondered how the individual European business registers differ from each other? Is it surprising that Poland is one of the few countries where access to financial statements is open and free, and the commercial registers of Denmark and Norway provide the number of employees? Check our comparison.

European business registers — comparison of registry data on foreign companies

Business registers in Europe — their main role

Each country has its own national business registers, i.e. databases in which economic information about companies from a given territory is stored. They can also be called “company registers”, “trade registers” or “commercial registers”. They fulfill two important functions:

  1. legalization
  2. information.

The first one serves state authorities, the second plays…


Most of us know very well what open data is, but only a few know that open data can have one, three or five stars. The so-called Linked Open Data (LOD) is at the very top of this ladder. Learn more about Tim Berners-Lee’s 5-star open data scheme.

5 levels of data openness

5-star open data scheme by Tim Berners-Lee

The five-star data openness scheme was developed and presented in 2010 by Sir Tim Berners-Lee who is known as a co-creator of the WWW. This famous British programmer and physicist proposed a five-star scheme for implementing linked open data (LOD). It starts from one-star data.

Transparent Data

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store