Jak przejść od monolitycznych, zdecentralizowanych systemów do scentralizowanych, modułowych mikrousług bez ryzyka, stopniowo i bez dużych kosztów? Jak szybciej wprowadzać leki na rynek? Jak bezpiecznie wymieniać się danymi klinicznymi? Szwajcarska firma Novartis, francuska Groupe Henner i amerykański dostawca oprogramowania dla opieki zdrowotnej OneHealthPort wykorzystały w tym celu narzędzie do zarządzania API, jakim jest platforma Axway AMPLIFY.

Axway AMPLIFY API Management — case studies z sektora opieki zdrowotnej

Słowem wstępu

W sektorze healthcare coraz częściej zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa oczekują możliwości dostępu do samoobsługi online i na urządzeniach mobilnych. Firmy świadczące opiekę zdrowotną potrzebują bezpiecznie wymieniać się danymi ze swoimi partnerami, a firmy farmaceutyczne stają przed wyzwaniem przyspieszenia wprowadzania gotowych produktów na rynek. Transformacja cyfrowa organizacji działających w tej branży i postawienie na API, stają się swoistą koniecznością. Aby jednak stało się to możliwe, każde większe przedsiębiorstwo, musi zaopatrzyć się w narzędzie do sprawnego zarządzania API.

Jako partner Axway na Polskę, w naszych poprzednich artykułach opisywaliśmy już oraz . Teraz przyszła pora na…


API monetization, compliance with PSD2, cost reduction and acceleration of new services creation — these are just some of the benefits that financial institutions achieve by using the API management tool, the AMPLIFY platform. Find out about the case studies of Baird, BNP Paribas Personal Finance and Erste Group.

Axway AMPLIFY API Management case studies banking & financial services

By way of introduction

Many global companies operating in traditional industries such as banking and have already started and even completed work on modernizing their IT infrastructure. They have come out of and create a new, more composable IT architecture that allows the use of internal APIs to integrate and connect different systems and create new products faster. Thanks to solutions such as the hybrid integration platform, they can provide APIs to third parties in accordance with PSD2 and test new business models.

The most important features of AMPLIFY:

  1. enables hybrid integrations (in the cloud & on…


Monetyzacja API, zgodność z PSD2, redukcja kosztów czy przyspieszenie tworzenia nowych usług — oto tylko niektóre z korzyści, jakie osiągają instytucje finansowe dzięki korzystaniu z narzędzia do zarządzania API, jakim jest platforma AMPLIFY. Poznaj case studies Baird, BNP Paribas Personal Finance oraz Erste Group.

Axway AMPLIFY API Management — case studies z sektora bankowości

Słowem wstępu

Wiele globalnych przedsiębiorstw działających w tradycyjnych branżach, takich jak bankowość czy już rozpoczęły, a nawet zakończyły prace nad modernizacją swojej infrastruktury IT. Wyszły z i tworzą nową, lepiej komponowalną architekturę IT, która pozwala na wykorzystanie wewnętrznych API do integracji i łączenia różnych systemów oraz szybszego tworzenia nowych produktów. Dzięki takim rozwiązaniom jak platforma integracji hybrydowej mogą udostępniać API stronom trzecim w zgodzie z PSD2 oraz testować nowe modele biznesowe.

Najważniejsze cechy AMPLIFY:

  1. umożliwia integracje hybrydowe (in the cloud & on premises)
  2. pozwala zarządzać wieloma gateway’ami z jednego centralnego katalogu
  3. jest cloud-agnostic (działa w…

What do the Allianz France, the Indonesian insurer Askrindo and the American company HM Health Solutions have in common? All three belong to 11 thousand users of the API management tool, which is the AMPLIFY platform. If you are wondering about the benefits for the insurance industry and how much this solution helps in digital transformation, read the case studies below.

Axway AMPLIFY API Management Platform — case studies: insurance

By way of introduction

The insurance industry has been managing risk for clients for many years. In today’s highly competitive environment, however, it also has to manage its own risk of falling behind others or not delivering the digital products needed quickly enough.

The development of the organization through successive acquisitions, the growing number of data silos, several or even several hundred APIs and the complexity of hybrid integrations — all this makes it difficult to implement the digital strategy of market leaders. In addition, there is also a troublesome migration to the cloud, which rarely happens “just like that” because most companies still…


Co łączy francuski oddział Allianz, indonezyjskiego ubezpieczyciela Askrindo i amerykańską firmę HM Health Solutions? Wszystkie trzy należą do 11 tys. użytkowników narzędzia do zarządzania API, jakim jest platforma AMPLIFY. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jakie korzyści osiąga branża ubezpieczeniowa i jak bardzo to rozwiązanie pomaga w transformacji cyfrowej, przeczytaj poniższe case studies.

Axway AMPLIFY API Management — case studies z branży ubezpieczeniowej

Słowem wstępu

Branża ubezpieczeniowa od wieków zarządza ryzykiem dla klientów. W dzisiejszym mocno konkurencyjnym środowisku musi też jednak zarządzać własnym ryzykiem pozostania w tyle za innymi czy nie dostarczania wystarczająco szybko koniecznych produktów cyfrowych.

Rozwój organizacji przez kolejne przejęcia, rosnąca liczba silosów danych, kilka a nawet kilkaset i złożoność integracji hybrydowych — to wszystko utrudnia realizację strategii cyfrowej liderów rynku. Do tego dochodzi jeszcze kłopotliwe zazwyczaj przejście na chmurę, które rzadko kiedy wydarza się “ot tak”, bo przecież większość firm nadal posiada i wiele danych na własnych, zamkniętych serwerach. …


Modern AML API solutions can help meeting regulatory obligations arising from the 5th AML Directive. All these responsibilities revolve around the verification of the contractor on sanctions lists, PEP lists and in the Ultimate Beneficial Owners Registers. How? Read and learn more.

How to meet AML obligations? API for Sanction Lists and PEP verification

Sifting through the information flooding the Internet about AML obligations, sanctions lists and PEP lists is overwhelming. In many cases, you get just one piece of an entire puzzle, which is quite misleading. That’s why you might find this article really helpful.

Institutions obliged to perform AML procedures

Let’s start with something that should be obvious but it may not be so because the 5th AML Directive hasn’t entered into force in many countries belonging to the European Union until now, i.e. in 2021.

Institutions obliged to perform AML procedures which focus on counteracting money laundering and financing terrorism are not only banks and payment operators…


Obowiązki wynikające z V Dyrektywy AML krążą wokół weryfikacji kontrahenta na listach sankcji, listach PEP oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych — w ich spełnieniu pomóc mogą nowoczesne narzędzia AML.

Jak spełnić obowiązki AML — narzędzia AML

Instytucje obowiązane AML

Instytucje obowiązane do wykonywania procedur AML, czyli przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu to zgodnie z nowo przyjętą wiosną 2021 roku V Dyrektywą AML już nie tylko banki i operatorzy płatności, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne, pośrednicy w handlu nieruchomościami, notariusze i doradcy podatkowy, ale również i firmy zajmujące się obrotem dziełami sztuki, czyli m.in. domy aukcyjne, galerie sztuki i sklepy z antykami. Dla tych ostatnich AML to prawdopodobnie nowość, stąd niżej szczegółowo tłumaczymy, co muszą wziąć pod uwagę.

Jeśli jednak zastanawiasz się dlaczego listę instytucji obowiązanych w ogóle rozszerzono, to warto tu wspomnieć o tym, że pranie brudnych pieniędzy to nadal…


Masz pytanie do rządu lub samorządu? Coś, co przeczytałeś w prasie w związku z nowymi rządowymi serwisami budzi Twoje wątpliwości, a informacje na BIP nie dają Ci jasnej odpowiedzi? Masz prawo dopytać. Tłumaczymy krok po krok, jak złożyć wniosek i jak zyskać dostęp do informacji publicznej.

Jak uzyskać dostęp do informacji publicznej? Krok po kroku, poradnik

Co to jest informacja publiczna, czyli o co można pytać

Zacznijmy od podstaw, czyli krótkiej definicji:

Informacja publiczna to de facto każda informacja wydawana przez rząd. Dotyczy ona wszystkich aspektów działania władzy — od realizacji zadań, przez zarządzanie pieniędzmi, po treść dokumentów i obwieszczeń. Co ważne, dotyczy ona sfery faktów.

Według polskiego prawa, określonego w art. 61 Konstytucji RP, każdy z nas ma zagwarantowane prawo dostępu do informacji publicznej, a rząd ma obowiązek informować nas o swoich działaniach na dwa sposoby:

  1. wydając ogłoszenia i biuletyny (tzw. informowanie czynne)
  2. udzielając odpowiedzi na złożone wnioski (tzw. informowanie bierne).

Innymi słowy, jeżeli przejrzałeś stronę Biuletynu Informacji Publicznej BIP, stronę Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej…


Czy kilka tygodni temu, Ty również przeczytałeś w prasie, że CEIDG zniknie od lipca 2021? Uspokajamy: drugi, najważniejszy obok KRS polski rejestr informacji gospodarczej nadal będzie istniał. Zmiany dotyczą tylko wyszukiwarki podmiotów.

Nieszczęśliwy dobór słów — czyli skąd ten ambaras ze zniknięciem CEIDG

Na przełomie lutego i marca 2021, sporo rozmaitych portali starało się przekazać informację o tym, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii planuje zintegrować wyszukiwarkę podmiotów CEIDG z Biznes.gov.pl, czego efektem ma być finalnie jedna wspólna wyszukiwarka dla wszystkich podmiotów rejestrowanych w KRS i CEIDG. Jest to całkowita prawda i de facto, jak każda integracja rozproszonych źródeł, dobry, sensowny krok w kierunku ułatwienia życia przedsiębiorcom.

Tym niemniej, prasowe nagłówki nie do końca szczęśliwie dobrały słowa:


Do you love code refactoring, but don’t know how to put it into practice? In this article we will discuss three refactoring techniques with which restoring clean code becomes easier: refactoring duplicate code according to DRY, refactoring conditional with polymorphism, and refactoring with the Single Responsibility Principle.

Code Refactoring: What, Where and When (intro)

Refactoring has been breaking popularity records among programmers for some time. Due to the fact that it is based on the gradual refreshment of small code fragments without disturbing the logic of their operation, it is perfect for counteracting the and . Why?

Code refactoring has such undeniable advantages like:

  • it is easy to test and safe to implement (if a system operation logic remains untouched, then the risk of system crash is very small),
  • it can be used even in everyday situations, e.g. when adding a new functionality or conducting w (you do…

Transparent Data

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store