Raport Polskie firmy 2021 przedstawia informacje gospodarcze z KRS i CEIDG. Dowiesz się z niego ile firm jest w Polsce, ile nowych spółek zarejestrowano w KRS, ile działalności gospodarczych otwarto w CEIDG oraz jak wiele polskich firm zakończyło w 2021 roku swoją działalność.

Raport Polskie Firmy 2021 — słowem wstępu

W Polsce możemy wyszczególnić dwa ogólne typy firm:

  • spółki, które rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
  • jednoosobowe działalności gospodarcze, które podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Mamy zatem dwa rejestry biznesowe, które oddzielnie rejestrują różne podmioty gospodarcze i aktualizują o nich informacje.

Jeśli chodzi o firmy…

Visualization of business data enlarges the effectiveness of the message, but sometimes data can be difficult to present. How can you visualize your business data in an interesting way? Here are some examples.

What is business data visualization?

Business data visualization it is about presenting data using charts, maps, pictograms, pictures or infographics. It allows you to present a large amount of complex data in a graphic way that is accessible to the recipient. Importantly, all these data are presented in one place!

Business data visualizations should be…

Wizualizacja danych biznesowych zwiększa skuteczność komunikatu, ale niestety dane czasami trudno jest zaprezentować. Jak można wizualizować dane biznesowe w ciekawy i kreatywny sposób? Oto przykłady.

Czym jest wizualizacja danych biznesowych?

Wizualizacja danych biznesowych polega na przedstawieniu danych za pomocą wykresów, map, piktogramów, obrazków czy infografik. Pozwala na przedstawienie dużej ilości złożonych danych w sposób przystępny dla odbiorcy. A co ważniejsze — w jednym miejscu!

Wizualizacje danych biznesowych powinny być jednocześnie atrakcyjne wizualnie i zrozumiałe dla odbiorcy. Nawet te najbardziej spektakularne…

Wizualizacja danych wspiera jasne przekazywanie komunikatu z wykorzystaniem danych biznesowych i nie tylko. Poznaj trendy wizualizacji danych 2022 i sprawdź, jak można pokazać dane nie tylko na tradycyjnym wykresie.

Czym jest wizualizacja danych

Wizualizacja danych (ang. data visualization) to nic innego jak sposób prezentacji danych w postaci graficznej, który pozwala na przeglądanie i interpretowanie, a czasami po prostu na szybkie zrozumienie danych, których wizualizacje dotyczą. Termin wizualizacja danych odnosi się do takich formatów graficznych, jak wykresy, infografiki, wideo czy obrazy, które wykorzystywane są…

The financial statements of Polish companies for 2020 can be downloaded for free from the government eKRS database. Unfortunately, they are not error-free: XML formats show that 50 Polish companies with the highest revenues earned a total of over PLN 563 billion.

Company financial statements 2020 in the National Court Register of Poland (eKRS)

In Poland from 2019 electronic financial statements of companies are submitted in XML format which means that they immediately go to the database in electronic form. The Polish business register in which you can find them is eKRS, Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (Polish electronic National Court Register).

Polish companies had…

Gdyby wierzyć, że sprawozdania finansowe za rok 2020 składane były w XML bez błędów, to wówczas 50 polskich firm z największymi przychodami zarobiłoby łącznie ponad 563 mld PLN. Czy rzeczywiście możemy mówić o tak dużych przychodach, czy jednak przedsiębiorcy znów błędnie wypełnili sprawozdania XML?

Sprawozdania finansowe 2020: kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań do KRS?

Sprawozdanie finansowe 2020 przedsiębiorcy powinni byli złożyć w eKRS najpóźniej do 30 czerwca 2021. Obowiązek ten co roku dotyczy prywatnych polskich firm i organizacji non-profit, które prowadzą pełną księgowość. Sprawozdanie finansowe jest zawsze sporządzane na koniec roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg.

Począwszy od 2019 roku, e-sprawozdania finansowe składane są…

5 major changes took place in Poland in 2021 in terms of economic information and public registers. Some resulted from regulatory changes in Polish law, others from the necessary modernization of services. We subjectively present changes that have had the greatest impact on the business in Poland.

5 changes in public registers and economic information in Poland 2021

Amendments to laws that regulate economic information and data or updates to government registers have a direct impact not only on the quantity and quality of public business data, but also on the number of obligations, opportunities and risks. As a provider of economic data about Polish companies, we carefully…

Aż 5 dużych zmian nastąpiło w Polsce w 2021 roku jeśli chodzi o informacje gospodarcze i rejestry publiczne. Niektóre wynikały ze zmian regulacyjnych w polskim prawie, inne z koniecznej modernizacji serwisów. Subiektywnie przedstawiamy zmiany, które miały lub (za chwilę) będą mieć największy wpływ na biznes.

5 zmian w rejestrach publicznych i informacji gospodarczej dla polskich firm w 2021

Zmiany w ustawach, które regulują informacje i dane gospodarcze czy aktualizacje rejestrów rządowych mają bezpośrednie przełożenie nie tylko na ilość i jakość publicznych danych biznesowych, ale i na ilość obowiązków, szanse i ryzyka. Jako dostawca danych gospodarczych dla polskich firm, uważnie monitorowaliśmy je wszystkie, informując Was o kolejnych nowościach czy…

Zgodnie z ustawą, którą reguluje unijna Dyrektywa whistleblowing, od 17 grudnia 2021 wprowadzone zostały dodatkowe obowiązki dla firm, które zatrudniają ponad 250 osób. Co to jest whistleblowing i kim jest sygnalista? Od kiedy i kogo dotyczy ochrona sygnalistów i w jaki sposób?

Poniżej, w przysłowiowej pigułce, opisujemy:

  1. Kogo dotyczy Dyrektywa whistleblowing i od kiedy
  2. Tłumaczymy, czym jest whistleblowing po polsku oraz whistleblowing w kontekście biznesowym
  3. Zarysowujemy, jak ma wyglądać whistleblowing w firmach
  4. Podajemy definicję sygnalisty
  5. Wymieniamy 3 kanały zgłaszania nieprawidłowości
  6. Informujemy, jakie kary grożą za brak procedur whistleblowingu

Kogo dotyczy Dyrektywa whistleblowing od 17 grudnia 2021 a kogo od 2023 roku?

Dzięki uchwalonej 24 czerwca…

Poland moved up from 6th to 4th place in the Open Data Maturity 2021 Report ranking, which makes it once again the open data trendsetter in Europe. This year, Poland overtook Estonia and Denmark, which fell from the podium to the far 12th place.

Poland in the Open Data Maturity 2021 Report ranked 4th

This year, Poland moved up two…

Transparent Data

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store