Real-time to modne ostatnio pojęcie, którego wszyscy pragną. Ma tak szerokie zastosowanie, że na co dzień nawet go nie zauważamy. Co oznacza pojęcie real-time data i z jakimi korzyściami się wiąże?

Real-time data: definicja prawdziwa

Co to jest real-time data: definicja


What are sanction lists? What sanctions are imposed in the European Union? Why are some companies regulatory obliged to monitor sanction lists before and during cooperation with a contractor?

Sanction lists — definition

  • terrorism;
  • drug trafficking;
  • violation of human rights;
  • money laundering;
  • breach of an international agreement;
  • weapons proliferation (proliferation of weapons of mass destruction).

Czym są listy sankcyjne? Jakie sankcje nakładane są na terenie Unii Europejskiej? Dlaczego polscy przedsiębiorcy muszą monitorować listy sankcyjne przed i w trakcie współpracy z kontrahentem?

Listy sankcyjne — definicja

Największe i najważniejsze listy sankcyjne świata


What are the differences between a representative and a proxy in Polish companies? How many enterprises in this country use a power of representative and how many use a proxy? How to appoint company representatives and does it have to be reported in business registers CEIDG and KRS?

Number of proxies and representatives in Polish business (July 2021)


Jakie są różnice między pełnomocnikiem i prokurentem? Ile firm korzysta z pełnomocnictwa a ile z prokury? W jaki sposób ustanowić przedstawicieli firmy i czy trzeba to zgłaszać w CEIDG i KRS?

Ile firm ma pełnomocników a ile prokurentów — stan na lipiec 2021

Pełnomocnik a prokurent — 4 główne różnice


EUR 334.20 billion — this is the value of the open data market in the European Union countries in 2025 according to the best scenario. Will this translate into the labor market and greater savings for individual countries?

The economic value of open data 2025 — Europe

334,20 mld EUR — tyle według najkorzystniejszego scenariusza będzie wynosiła wartość rynku otwartych danych w 2025 roku w krajach Unii Europejskiej. Czy przełoży się to na rynek pracy i większe oszczędności dla poszczególnych państw?

Otwarte dane w UE — wartość — prognozy na 2025

Have you seen the newest Polish open data program for the next six years? Do you know that public open data will grow to a gigantic number of 55,000, and the resources available through API are to be 1,000? The original document has 157 pages, in today’s article, we will outline some of the most important findings.


Widziałeś już rządowy program na otwarcie danych publicznych na najbliższe sześć lat? Czy wiesz, że otwarte dane mają wzrosnąć do gigantycznych 55 000, a zasobów dostępnych przez API ma być 1000? Oryginalny dokument ma 157 stron, dlatego postanowiliśmy wyciągnąć z niego dla Ciebie kilka najważniejszych założeń.

Polski program otwierania danych 2021-2027 — przegląd

Jakie są główne cele rządowego programu otwierania danych na lata 2021–2027?


What is prosta spółka akcyjna? For which entrepreneurs it may turn out to be a bull’s eye and what distinguishes it from other capital companies that already exist in Poland.

What is prosta spółka akcyjna PSA (in short)

Transparent Data

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store